Zach Azpeitia BS 2002 Cynthia Pararo BFA 1977 I think & Stephen Pararo BA 1974 for FSU-218.jpg

Cynthia Pararo

Chief Operations Officer

Florida State University